Boekjaar 2018

Baten en Lasten

     

Kolom1

Kolom2

Kolom3

Kolom4

 

begroting

rekening

rekening

 

2018

2018

2017

baten

     
       

opbrengsten uit bezittingen

€            0

€            0

€            0

bijdragen gemeenteleden                                                         

€     5.810

€    5.071

€    5.717

       

totaal baten

€     5.810

€    5.071

€    5.717

       
       

lasten

     
       

bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereld)

€     4.416

€    6.623

€    4.721

bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€        575

€       496

€       628

bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€        729

€       636

€       788

lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€        90

€       230

€       205

       

totaal lasten

€     5.810

€    7.985

€    6.342

       
       

resultaat (baten minus lasten)

€            0

€    2.914

€    1.244