De kerkenraad is het bestuur van de gemeente, of in de termen van de kerkorde: hij geeft leiding aan het gemeenteleven. De kerkenraad heeft zijn taken en beleid doorgesproken met de gemeente en vastgelegd in een plaatselijke regeling.
De raad bestaat uit alle ambtsdragers. Er zijn drie ambten met een zekere onderverdeling:

  1. De ouderlingen
  2. De diakenen
  3. Predikant

1 De ouderlingen

  • De voornaamste taak in het ambt van ouderling is het pastoraat, dat is het bezoeken van de leden van de gemeente en zorg voor hen dragen. In onze gemeente zijn er twee ouderlingen pastoraat die bijgestaan worden door het Pastoraal Team.
  • In onze gemeente zijn de voorzitter (preses) en de secretaris (scriba) vrijgesteld van pastorale taken. Er zijn dus twee bestuurlijke ouderlingen.
  • De eredienst en het vormingswerk zijn de meest zichtbare activiteiten van de predikant, maar ook maar deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In onze gemeente is één ouderling in het bijzonder belast met deze zaken; hij wordt daarin bijgestaan door de werkgroep ‘Vieren en Vormen’.
  • Het beheer van de bezittingen van de gemeente en de zorg voor de financiën zijn opgedragen aan ouderlingen met een bijzondere taak. Onze gemeente heeft bepaald dat er drie zogenaamde ouderling-kerkrentmeesters zijn, die samen met enkele niet-bevestigde leden het College van kerkrentmeesters vormen.

2.    De diakenen:
De diaconie geeft praktische invulling aan de roeping tot naastenliefde, in het bijzonder voor eigen gemeenteleden en voor mensen in de directe omgeving. Er zijn drie diakenen die met enkele niet-bevestigde leden de Diaconale Werkgroep vormen. Onder deze werkgroep ressorteert ook de Z.W.O.-groep die de evangelieverkondiging en de naastenliefde verder weg onder de aandacht van de gemeente brengt.

3.    De predikant:
Aan de gemeente is één fulltime predikant verbonden.

De hier bovengenoemde ambtsdragers vormen samen de kerkenraad. Het is eerlijk om op te merken dat het totale aantal van zestien ambtdragers op dit moment niet gerealiseerd is. De meeste secties van de kerkenraad kennen min of meer structurele vacatures. Toch houden we dit getal vast als een doel om naar te streven. Met dat aantal kunnen namelijk de taken goed behartigd worden en zo verdeeld, dat er geen ontoelaatbare (over)belasting optreedt.