coronaoktUpdate 26 februari 2021

Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven (maximum aantal bezoekers en zingen in de dienst). De kerkenraad heeft gemeend dit advies over te nemen. Dat laat echter onverlet dat we de geldende veiligheidsmaatregelen blijven toepassen, om zo onze verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar serieus te nemen.

Bij het Pastoraal Team (P.T.) zijn zo’n 15 vrouwelijke en 2 mannelijk gemeenteleden betrokken. Onze kerkelijke gemeente is onderverdeeld in 5 wijken, waarvan wijk 1 verdeeld is in wijk 1a en 1b. Een deel van Assendelft, zoals o.a. Saendelft valt ook onder onze kerkelijke gemeente.

De werkgroep V&V bestaat uit 4 personen. Zij organiseren activiteiten rond de thema’s vieren en vormen.
Soms vraagt de kerkenraad aan de werkgroep V&V om rond een bepaald onderwerp een gemeenteavond te organiseren. Zo heeft de werkgroep in 2014 de gemeenteavond  met het thema “Zegenen van andere levensrelaties dan het huwelijk tussen vrouw en man” georganiseerd. 
In 2014 heeft de werkgroep ook groothuisbezoek avonden rond de liturgie georganiseerd.

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. In onze gemeente onderkennen we de nood van de wereld en willen we dienstbaar zijn in de geest van Jezus Christus. Dit doen wij vanuit de basisprincipes:

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente, of in de termen van de kerkorde: hij geeft leiding aan het gemeenteleven. De kerkenraad heeft zijn taken en beleid doorgesproken met de gemeente en vastgelegd in een plaatselijke regeling.
De raad bestaat uit alle ambtsdragers. Er zijn drie ambten met een zekere onderverdeling:

  1. De ouderlingen
  2. De diakenen
  3. Predikant