anbi2020

Protestantse gemeente te Krommenie

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

 

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

  Begroting Rekening Rekening
  2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten      

Opbrengsten onroerende zaken

8.300 4.777 10.434

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

12.800

18.660

24.975

Bijdragen van leden en anderen

60.900

68.183

68.598

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

11.057

11.059

23.059

  _______ _______ _______

Totaal baten A

93.057

102.679

127.066

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

48.777

34.581

47.515

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

inventarissen

2.000

0

0

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

2.400

2.450

2.450

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

80.100

40.744

94.104

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

3.525

1.696

4.000

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

5.975

5.721

6.200

Salarissen en vergoedingen

2.600

2.612

2.077

Kosten beheer, administratie en archief

8.900

4.925

5.239

Rentelasten/bankkosten

1.500

2.221

1.486

  _______ _______ _______

Totaal lasten A

155.777

94.950

163.071

  _______ _______ _______

Operationeel resultaat (A)

-62.720

7.729

-36.005

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

21.000

103.310

399.958

Incidentele lasten

0

-2.256

-748

  _______ _______ _______

Incidentele baten en lasten (B)

21.000

101.054

399.210

  _______ _______ _______

Resultaat verslagjaar (A+B)

-41.720

108.783

363.205

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

10.000

-

-

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsreserves

0

-40.000

-405.999

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

0

-

  _______ _______ _______

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

10.000

-40.000

-405.999

       
  _______ _______ _______
Resultaat naar Algemene reserve (D)
-31.720 68.783 42.794

 

 

anbi2020

 

Boekjaar 2020

Begroting

Rekening

Rekening

2021

2020

2019

Opbrengsten en Baten

 

 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

-

1

1

Bijdragen van leden en anderen

3.675

8.191

4.547

Totaal baten A

3.675

8.192

4.548

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

505

570

592

Kosten beheer, administratie en archief

90

60

220

Rentelasten/bankkosten

-

165

-

Diaconaal werk plaatselijk

2.900

3.109

3.729

Diaconaal werk wereldwijd

180

-

180

Afdrachten door te zenden collecten en giften

-

1.758

-

Totaal lasten A

3.675

5.662

4.721

Operationeel resultaat (A)

0

2.530

-173

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

-

-

25

Incidentele lasten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (B)

-

-

25

Resultaat verslagjaar (A+B)

0

2.530

-148

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

-

-

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

-

-

-

       
Resultaat naar Algemene reserve (D) 0 2.530 -148

 

 

Ingediend op 25-05-2021

Om uw collectegiften fiscaal aan te tonen kunt u gebruik maken van collectebonnen. Ze hebben een waarde van € 0,50 per stuk en worden geleverd op kaarten van 20 stuks.  De collectebonnen kunnen worden besteld door € 10,- of een veelvoud daarvan overmaken op het onderstaande rekeningnummer onder vermelding van “collectebonnen”. De penningmeester bezorgt de collectebonnen bij u thuis. Wilt u zo vriendelijk zijn om ook uw postcode en huisnummer te vermelden? Dit maakt de bezorging gemakkelijker.

Rekeningnummer
NL74 INGB 000 065 56 69
ten name van Protestantse Gemeente te Krommenie

Gepubliceerd: Juni 2015 - Heden

Op deze pagina vindt u de ANBI – gegevens van de

- Protestantse Gemeente te Krommenie

- Diaconie van de Protestantse Gemeente te Krommenie

 

ANBI – gegevens Protestantse Gemeente te Krommenie 

 

A. Algemene gegevens.

 

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Krommenie

   

RSIN/Fiscaal nummer:

002617651

Website adres:

www.pknkrommenie.nl 

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Adres van de kerk

Kerkplein 1

Postcode:

1561 DA

Plaats:

Krommenie

Postadres:

LJ Costerstraat 16

Postcode:

1561 JM

Plaats:

Krommenie    

 

De Protestantse gemeente te Krommenie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Krommenie.

B. Samenstelling bestuur. 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters (5 personen) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

ANBI Protestantse Kerk in Nederland | Protestantse Kerk in Nederland (zie beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”)

Op de website www.pknkrommenie.nl vindt u het beleidsplan 2021-2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

In de als bijlage toegevoegde staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Zie hier de rapportage over het meest recente boekjaar: Rapportage Kerk boekjaar 2021

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI – gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Krommenie

A . Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te   Krommenie

   

RSIN/Fiscaal nummer:

813612809

Website adres:

www.pknkrommenie.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres van de kerk

Kerkplein 1

Postcode:

1561 DA

Plaats:

Krommenie

Postadres:

Krommeniedijk 74

Postcode:

1562 GM

Plaats:

Krommenie

De Protestantse gemeente te Krommenie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland..

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Krommenie.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 7).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website: www.pknkrommenie.nl vindt u het beleidsplan 2021-2025 van onze gemeente waarin het beleidsplan van de diaconie is opgenomen.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

In de als bijlage toegevoegde staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Zie hier de rapportage over het meest recente boekjaar: Rapportage diaconie boekjaar 2020

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.